Освітній законопроект від Смоліна Глава 4 Учні вихованці їх батьки (законні представники)


Освітній законопроект від Смоліна.  Глава 4.  Учні, вихованці, їх батьки (законні представники)Стаття 28. Реалізація права громадян на освіту

1. Право громадян на освіту може бути реалізоване за допомогою навчання та (або) виховання в освітніх організаціях, а також у формах сімейного освіти та самоосвіти.

2. Громадяни Російської Федерації мають право на отримання безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти, а також початкової професійної освіти і середньої професійної освіти і на конкурсній основі вищої і післявузівської освіти (якщо утворення даного рівня громадянин здобуває вперше) в державних і муніципальних освітніх установах в межах реалізованих ними основних освітніх програм.

Громадяни Російської Федерації мають право в установленому порядку неодноразово отримувати безкоштовне професійне освіту за направленням державної служби зайнятості, у разі втрати можливості працювати за професією, спеціальністю, у разі професійного захворювання та (або) інвалідності, в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

3. Громадяни, які отримали освіту в неакредитованих освітніх організаціях, у формі сімейного освіти і самоосвіти, мають право на атестацію (включаючи державну підсумкову атестацію) у формі екстернату в акредитованих освітніх організаціях відповідного типу.

4. Громадяни, які мають основну загальну освіту, мають право на самостійний вибір освітньої організації та форми здобуття освіти.

5. Для дітей, які потребують тривалого лікування, організовуються оздоровчі освітні установи, у тому числі санаторного типу. Навчальні заняття для таких дітей можуть проводитися освітніми організаціями вдома або в лікувальних установах. Забезпечення зазначених заходів є витратним зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації

6. Для підлітків з девіантною (суспільно небезпечним) поведінкою, що досягли віку одинадцяти років, які потребують особливих умов виховання і навчання і потребують спеціального педагогічного підходу, створюються спеціальні навчально-виховні установи, що забезпечують їх медико-соціальну реабілітацію, освіту і професійну підготовку.

Напрямок таких підлітків в зазначені освітні установи здійснюється тільки за рішенням суду.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати нетипові освітні установи вищої категорії для дітей, підлітків і молодих людей, які виявили видатні здібності.

Критерії відбору таких дітей, підлітків і молодих людей у зазначені освітні установи визначаються засновником і доводяться до відома громадськості.

Стаття 29. Освіта осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)

1. Під особами з обмеженими можливостями здоров'я в цілях цього закону розуміються інваліди та інші особи, які в силу наявних порушень фізичного та (або) психічного здоров'я, потребують для освоєння освітніх програм в спеціальних умовах навчання і (або) виховання.

2. Під спеціальними умовами навчання та (або) виховання, зазначеними в частині першій цієї статті розуміються:

1) спеціальні методи навчання і (або) виховання;

2) додаткові та спеціальні штатні одиниці педагогічних працівників;

3) психолого-педагогічний супровід учнів, вихованців;

4) індивідуальні технічні засоби навчання та технічні засоби реабілітації;

5) адаптовані пристрої електронного навчання;

6) видані спеціальними шрифтами (включаючи шрифт Брайля) і в спеціальних форматах (включаючи аудіоформати) підручники, навчальні посібники та інша література, необхідна для освоєння відповідних освітніх програм, а також для реабілітації та соціальної інтеграції учнів, вихованців;

7) сурдопереклад і субтитрування;

8) медичні, соціальні та інші послуги;

9) інші умови, без створення яких неможливе або утруднене освоєння відповідних освітніх програм.

3. Потреба учня, вихованця спеціальних умов навчання та (або) виховання визначається освітньою організацією, а також психолого-медико-педагогічною комісією.

4. Психолого-медико-педагогічна комісія здійснює комплексне обстеження в установленому порядку осіб, що мають порушення фізичного та (або) психічного здоров'я, з метою визначення їх потреби в спеціальних умовах для навчання та (або) виховання та вироблення рекомендацій щодо створення таких умов. Висновок психолого-медико-педагогічної комісії, яке містить рекомендації щодо створення спеціальних умов для навчання та (або) виховання, обов'язково для виконання відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також освітніми організаціями незалежно від форм власності. Положення про психолого-медико-педагогічної комісії затверджується уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

5. Особи з обмеженими можливостями здоров'я мають право на здобуття освіти з урахуванням їх можливостей і особливостей психофізичного розвитку в освітніх організаціях загального призначення та корекційних освітніх організаціях, які забезпечують соціальну адаптацію та інтеграцію їх у суспільство.

6. Навчаються, вихованцям, що мають різні порушення мови, організується логопедична допомога в порядку, що визначається уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

7. Для дітей з обмеженими можливостями здоров'я органи управління освітою створюють спеціальні (корекційні) освітні установи (класи, групи), що забезпечують їх лікування, виховання і навчання. Діти з обмеженими можливостями здоров'я направляються в такі установи (класи, групи) органами управління освітою тільки за згодою батьків (законних представників) за висновком психолого-медико-педагогічної комісії.

У зазначені освітні установи (класи, групи) можуть бути спрямовані діти наступних категорій: не чують, слабочуючі; незрячі, слабозорі; мають важкі порушення мови; із порушеннями функцій опорно-рухового апарату; мають затримку психічного розвитку; з порушеннями розумового розвитку; мають порушення емоційно-вольової сфери і поведінки; із розладами аутестіческого спектра; зі складними дефектами (поєднанням порушень фізичного та (або) психічного здоров'я).

Зміст зазначених категорій дітей у корекційних освітніх установах здійснюється відповідно до нормативів, що встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

У разі якщо на території суб'єкта Російської Федерації відсутня корекційна освітня установа відповідного виду, органи державної влади суб'єкта Російської Федерації зобов'язані оплатити навчання та (або) виховання та утримання даної особи у відповідному коррекционном навчальному закладі на території іншого суб'єкта Російської Федерації.

8. Громадяни та посадові особи, винні в порушенні права осіб з обмеженими можливостями здоров'я на здобуття освіти несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Спори з питань створення спеціальних умов для навчання та (або) виховання осіб з обмеженими можливостями здоров'я можуть розглядатися в судовому порядку.

Стаття 30. Загальні вимоги до прийому громадян в освітні організації

1. Загальні вимоги до прийому громадян в освітні організації регулюються цим Законом, а в державні та муніципальні освітні установи також типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів.

2. Порядок прийому в мають державну акредитацію освітні організації початкової професійної освіти, середнього професійної освіти, вищої професійної освіти, в тому числі особливості проведення вступних випробувань для громадян з обмеженими можливостями здоров'я, іноземних громадян та осіб без громадянства, встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади . Прийом у новостворені державні та муніципальні освітні установи здійснюється в порядку, встановленому для освітніх організацій, що мають державну акредитацію.

Порядок прийому громадян в освітні установи, що реалізовують військові професійні освітні програми, і освітні установи, що реалізовують освітні програми, що містять відомості, що становлять державну таємницю, встановлюється у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

Стаття 31. Учні, вихованці, їх основні права і заходи соціальної підтримки

1. Учнями, вихованцями є особи, зараховані у встановленому порядку в організації, що здійснюють освітню діяльність, для освоєння освітніх програм і (або) виховання.

2. Учні, вихованці (далі в цьому Законі - учні) мають право на:

1) отримання освіти відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, федеральними державними вимогами, іншими встановленими відповідно до цього Федеральним законом освітніми стандартами і вимогами;

2) навчання за індивідуальними навчальними планами та прискорений курс навчання;

3) переклад в іншу освітню організацію, що реалізує освітню програму відповідного рівня, c згоди цієї організації і успішному проходженні проміжної атестації;

4) безплатне користування ресурсами державних і муніципальних бібліотек, державних і муніципальних архівів та інформаційних центрів (фондів), а також бібліотек, архівів та інформаційних центрів (фондів) освітніх організацій, в яких вони навчаються;

5) безплатне користування навчальною, виробничою, науковою, лікувальною та культурно-спортивної базами освітньої організації, в якій вони навчаються;

6) безкоштовне відвідування державних і муніципальних музеїв;

7) отримання додаткових - за межами реалізації освітніх програм - освітніх послуг;

8) повага людської гідності, свободу совісті, свободу отримання інформації, вільне вираження власних поглядів і переконань;

9) участь в управлінні освітньою організацією в порядку, що визначаються законодавством і (або) статутом освітньої організації;

10) розвиток і реалізацію в освітньому процесі своїх інтересів і творчих здібностей;

11) участь у науково-дослідної, науково-технічної, експериментальної та інноваційної діяльності освітньої організації;

12) участь у конкурсах, олімпіадах, виставках, оглядах та інших масових заходах;

13) забезпечення необхідних умов для навчання, праці та відпочинку в рамках освітнього процесу;

14) канікули - планові перерви для відпочинку і інших соціальних цілей;

15) умови навчання з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та стану здоров'я;

16) охорону життя і здоров'я під час освітнього процесу;

17) отримання соціально-педагогічної та психологічної допомоги в освітній організації;

18) захист від усіх форм фізичного і психічного насильства;

19) одержання кваліфікованої допомоги в навчанні і корекцію наявних проблем у розвитку;

20) безкоштовну психолого-медико-педагогічну корекцію порушень здоров'я в спеціалізованих державних і муніципальних освітніх установах;

21) відстрочку від призову на військову службу відповідно до Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

4. Учні, які освоюють акредитовані освітні програми за рахунок коштів відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, забезпечуються освітніми організаціями підручниками і навчальними посібниками, технічними засобами навчання, іншими необхідними для навчального процесу навчально-методичними матеріалами безкоштовно за рахунок коштів відповідних бюджетів.

5. Кожен учень, осваивающий в очній формі основні професійні освітні програми за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації і потребує житлової площі, має бути забезпечений відповідають санітарним нормам і правилам місцем в гуртожитку за наявності відповідного житлового фонду освітньої організації. Розмір плати учнів за проживання в гуртожитку, включаючи комунальні і побутові послуги, не може перевищувати п'яти відсотків розміру соціальної стипендії.

При наявності учнів, які потребують житлової площі, не допускається використання не за призначенням вхідної в житловий фонд освітньої організації житлової площі гуртожитків, а також використання, що приводить до її зменшення.

З кожним учням, які проживають у гуртожитку, укладається договір, типова форма якого затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

6. Учні цивільних освітніх організацій мають право на вільне відвідування заходів, не передбачених навчальним планом, а також на вільне відвідування лекційних занять.

Залучення учнів цивільних освітніх організацій без їх згоди, без згоди батьків (законних представників) неповнолітніх учнів до праці, не передбаченому освітньою програмою, забороняється.

7. Учні мають право на участь у професійних спілках та інших громадських об'єднаннях, діяльність яких відповідає законодавству Російської Федерації.

Учні у віці старше восьми років вправі з власної ініціативи створювати громадські об'єднання (організації), що навчаються, за винятком дитячих громадських об'єднань (організацій), що створюються політичними партіями, дитячих релігійних організацій.

Учні, які освоюють в очній формі основні освітні програми середньої професійної та вищої освіти, мають право створювати громадські установи чи громадські організації - студентські загони, метою діяльності яких є організація тимчасової зайнятості таких учнів, які виявили бажання у вільний від навчання час працювати в різних галузях економіки.

Примус учнів, вихованців до вступу в громадські, громадсько-політичні організації (об'єднання), рухи і партії, а також примусове залучення їх до діяльності цих організацій і участі в агітаційних кампаніях і політичних акціях не допускаються.

8. Учні освітніх організацій та інших організацій, що здійснюють освітню діяльність, за винятком освоюють програми дошкільного або початкової загальної освіти, вправі самостійно або через своїх виборних представників клопотати перед адміністрацією зазначених організацій про проведення за участю виборних представників учнів дисциплінарного розслідування діяльності працівників цих організацій, порушують або обмежують їх права.

9. Учні, які освоюють професійні освітні програми в очно-заочній та заочній формах навчання в мають державну акредитацію освітніх організаціях, що виконують навчальний план, мають право на додаткову оплачувану відпустку за місцем роботи, на скорочений робочий тиждень і на інші гарантії та компенсації, що надаються відповідно до трудовим законодавством.

10. У державних і муніципальних освітніх установах навчання та (або) виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (законних представників), здійснюється на основі повного державного забезпечення.

11. У разі припинення діяльності освітньої організації, що має державну акредитацію за основними освітніми програмами, а також у разі анулювання відповідної ліцензії засновник (засновники) такої організації забезпечує переклад учнів з їх згоди (за згодою батьків або інших законних представників неповнолітніх учнів ступенів початкового та основного загальної освіти ), в інші освітні організації, що реалізують акредитовані основні освітні програми відповідних рівня та спрямованості.

Порядок і умови здійснення такого переказу встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти.

12. Законами суб'єктів Російської Федерації можуть встановлюватися заходи соціальної підтримки учнів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 32. Стипендіальне забезпечення

1. Учні, які освоюють основні професійні освітні програми в очній формі за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, забезпечуються академічними та соціальними стипендіями.

2. Соціальна стипендія виплачується:

1) учням з малозабезпечених сімей, середньорічний розмір доходу в яких становить не більше двох прожиткових мінімумів у відповідному суб'єкті Російської Федерації;

2) учням з числа дітей-інвалідів, дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, інвалідів I і II груп, а також інвалідів з дитинства;

3) студентам федеральних державних вищих навчальних закладів з числа громадян, що проходили протягом не менше трьох років військову службу за контрактом у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях і органах на військових посадах, що підлягають заміщенню солдатами, матросами, сержантами, старшинами, і звільнених з військової служби з підстав, передбачених підпунктами «б» - «г» пункту 1, підпункту «а» пункту 2 і пунктом 3 статті 51 Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу», які отримують вищу освіту в очній формі за рахунок коштів федерального бюджету;

4) іншим учням, які потребують соціального підтримці, за рішенням колегіального органу управління освітньої організації.

3. Розмір соціальної стипендії встановлюється для учнів, які здобувають освіту:

1) за рахунок коштів федерального бюджету Урядом Російської Федерації;

2) за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації вищим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації;

3) за рахунок коштів муніципального бюджету відповідним органом місцевого самоврядування.

Розмір соціальної стипендії не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму в цілому по Російській Федерації.

3. Учням, зазначеним у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, розмір соціальної стипендії збільшується на 50 відсотків.

4. Академічна стипендія призначається в залежності від успішності учнів у порядку, що визначається засновником відповідної освітньої організації. Розмір академічної стипендії встановлюється засновником освітньої організації і не може бути менше:

- для учнів, які освоюють основні освітні програми початкової професійної освіти, - 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму в цілому по Російській Федерації;

- для учнів, які освоюють основні освітні програми середньої професійної освіти, - 60 відсотків розміру прожиткового мінімуму в цілому по Російській Федерації;

- для учнів, які освоюють основні освітні програми вищої освіти, - 80 відсотків розміру прожиткового мінімуму в цілому по Російській Федерації.

5. Учні з числа зазначених у частині першій цієї статті вправі отримувати стипендії, призначеними що скерували їх на навчання юридичними або фізичними особами, а також іменні стипендії на підставі відповідних положень.

6. Стипендіальне забезпечення аспірантів, ад'юнктів і докторантів встановлюється відповідно до положень глави 7 цього Закону.

Стаття 33. Основні обов'язки та відповідальність учнів

1. Учні зобов'язані:

- активно освоювати освітню програму, виконувати навчальний план (академічні обов'язки);

- дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку та інші локальні акти освітньої організації, іншої організації, що здійснює освітню діяльність;

- дотримуватися правил проживання в гуртожитках, інтернатах;

- поважати честь і гідність інших учнів та працівників освітньої організації, іншої організації, що здійснює освітню діяльність;

- дбайливо ставитися до майна освітньої організації, іншої організації, що здійснює освітню діяльність.

2. Інші обов'язки учнів встановлюються цим Законом, законодавством Російської Федерації, статутами і (або) іншими локальними актами освітніх організацій, інших організацій, що здійснюють освітню діяльність.

3. За невиконання своїх обов'язків, а також інші порушення, що перешкоджають нормальному здійсненню освітнього процесу, учні несуть відповідальність, передбачену цим Законом, законодавством Російської Федерації, статутом та іншими локальними нормативними актами освітньої організації, іншої організації, що здійснює освітню діяльність.

Стаття 34. Охорона здоров'я учнів

1. Освітні організації при реалізації основних і додаткових освітніх програм створюють умови, що забезпечують охорону здоров'я учнів.

Керівник освітньої організації несе персональну відповідальність за створення умов, спрямованих на збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу і забезпечує:

- поточний контроль стану здоров'я учнів;

- проведення профілактичних та оздоровчих заходів;

- навчання і виховання в галузі охорони здоров'я;

- підвищення кваліфікації та атестацію працівників освітньої організації в області охорони здоров'я і забезпечення безпеки життєдіяльності.

2. Охорона здоров'я учнів включає:

- надання первинної медичної допомоги в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я громадян;

- визначення оптимальної навчальної та позанавчальної навантаження, режиму навчальних занять, тривалості канікул;

- обов'язкове страхування життя і здоров'я учнів від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань при залученні до робіт у період проходження виробничої практики (стажування);

- пропаганду і навчання навичкам здорового способу життя;

- організацію оздоровлення учнів, у тому числі створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

- профілактику і припинення куріння, вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, наркотичних засобів, психотропних, токсичних та інших одурманюючих речовин в освітній організації і на її території.

3. Медичне обслуговування учнів здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, державними, муніципальними організаціями охорони здоров'я за місцем знаходження організації, що здійснює освітню діяльність, або у випадках, передбачених законодавством про освіту, медичними працівниками освітніх організацій або інших організацій, що здійснюють освітню діяльність. Освітня організація зобов'язана надати приміщення з відповідними умовами для роботи медичних працівників.

4. При здійсненні навчального процесу, а також при проведенні санітарно-гігієнічних, профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів для учнів загальноосвітні організації зобов'язані враховувати і дотримуватися медичні та медико-психологічні рекомендації, представлені учнями, батьками (законними представниками) неповнолітніх учнів.

5. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування здійснюють щорічну публікацію даних по відповідності освітніх організацій, розташованих на підвідомчих їм територіях, вимогам охорони здоров'я учнів та статистичні дані про стан здоров'я учнів.

Стаття 35. Забезпечення учнів харчуванням

1. Організація харчування учнів покладається на освітні організації, інші організації, що здійснюють освітню діяльність.

2. Освітня організація, інша організація, що здійснює освітню діяльність, виділяє приміщення для харчування учнів і працівників та створює необхідні умови для роботи в ньому підрозділів громадського харчування.

3. Розклад занять повинен передбачати перерву достатньої тривалості для харчування учнів.

4. Харчування організовується відповідно до вимог санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів за нормами харчування, установленими для відповідних категорій учнів.

5. Учні в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і (або) органами місцевого самоврядування, забезпечуються харчуванням за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і (або) місцевих бюджетів.

6. З метою надання допомоги суб'єктам Російської Федерації із забезпечення харчуванням учнів федеральним законом про федеральний бюджет на черговий рік (фінансовий період) передбачаються кошти для відповідних субсидій суб'єктам Російської Федерації з розрахунку не менше 25 рублів на день на одного учня.

Стаття 36. Транспортне забезпечення учнів

1. Транспортне забезпечення учнів включає надання відповідно до законодавства Російської Федерації пільг при проїзді на транспорті загального користування, а також організацію їх безкоштовного підвезення до освітнім організаціям.

2. Російська Федерація надає суб'єктам Російської Федерації необхідну фінансову допомогу для організації транспортного забезпечення учнів.

Стаття 37. Права та обов'язки батьків (законних представників) учнів

1. Батьки (законні представники) неповнолітніх дітей до отримання останніми основної загальної освіти мають право обирати форми отримання освіти та освітні організації.

Батьки (законні представники) мають право дати дитині початкова загальна, основна загальна, середня загальна освіта в родині. Дитина, що отримує освіту в сім'ї, вправі на будь-якому етапі навчання за його позитивної атестації за рішенням батьків (законних представників) продовжити освіту в освітній організації.

2. Батьки (законні представники) неповнолітніх учнів мають право:

- брати участь в управлінні освітньою організацією у формі, визначуваною статутом цієї організації;

- знайомитися з статутом та іншими локальними актами освітньої організації, ліцензією на право ведення освітньої діяльності, свідоцтвом про державну акредитацію, навчально-програмною документацією та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

- знайомитися з ходом і змістом освітнього процесу, а також з оцінками успішності своїх дітей;

- захищати права та законні інтереси учнів;

- отримувати інформацію про всі види обстеження (медичних, психологічних, педагогічних) учнів.

3. Батьки (законні представники) учнів освітніх організацій, що реалізують загальноосвітні програми, вправі самостійно або через своїх виборних представників клопотати перед адміністрацією таких освітніх організацій про проведення за участю своїх виборних представників дисциплінарного розслідування діяльності працівників освітніх організацій, порушують або обмежують права учнів.

Якщо батьки (законні представники) учнів не згодні з рішенням адміністрації освітньої організації, вони вправі, у тому числі через своїх виборних представників, звернутися за сприянням та допомогою до уповноважених державні або муніципальні органи влади.

4. Батьки, законні представники дітей, які отримують загальну освіту в сім'ї, а також дітей, які отримують загальну освіту на оплатній основі в мають державну акредитацію недержавних освітніх організаціях, мають право на грошову компенсацію в розмірі регіонального нормативу фінансового забезпечення реалізації відповідних основних освітніх програм загальної освіти.

5. Інші права батьків (законних представників) неповнолітніх учнів встановлюються цим Законом, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, статутами та іншими локальними актами освітніх організацій.

6. Батьки (законні представники) неповнолітніх учнів зобов'язані:

забезпечити отримання ними початкового загального і основної загальної освіти;

створити умови для отримання ними середньої загальної освіти;

дотримуватися статуту і інші локальні нормативні акти освітньої організації;

поважати честь і гідність інших учасників освітнього процесу.

7. Батьки (законні представники) учнів несуть відповідальність за їх виховання, отримання ними загальної освіти відповідно до законодавства Російської Федерації.


Рубрика: Про освіту за кордоном. Перегляди: 1003