Оформлення курсової роботи


Оформлення курсової роботи Курсова робота є однією Із практичних форм Звіту студента Під годину набуття ним теоретичних знань з даної дісціпліні и пов'язана з самостійнім вивченості студентами курсу прокурорського наочний.

Курсова робота передбачає творче самостійне Вивчення наукової літератури. Така форма Дає змогу студентам закріпіті и поглібіті теоретичні знання з основних проблем цієї навчальної дісціпліні.

Виконала курсова робота дозволяє з'ясувати Рівень теоретичної підготовкі студента, Його вміння самостійно и творч працюваті з Наукова літературою, правильно аналізуваті, тлумачіті и застосовуваті чінне законодавство.

Перед написанням курсової роботи необхідно підібраті и вівчіті законодавчі та норматівні активн та спеціальну наукову літературу з рекомендованої тими, при цьому мати на увазі, Що ПЕРЕЛІК рекомендованих джерел є орієнтованім и Може буті ДОПОВНЕННЯ студентами на власний Розсудів в межах тими, Що вівчається.

При підготовці будь-якої тими курсової роботи необхідно вікорістовуваті Закон України "Про прокуратуру", підручник "Прокурорській нагляд в Україні" (В. Т. Нор та ін.). Кож є можлівість Використання періодічніх видань, в якіх підсліджується Зміна в законодавстві: "Відомості Верховної Ради України", "Урядовий кур'єр", "Юридичний вісник", "Вісник", "Вісник прокуратури" та ін.

Після Вивчення теоретичних джерел студент вівчає и узагальнює матеріали з практики по темі курсової роботи. При цьому рекомендується навести узагальнюючі дані та конкретні Приклади з практики діяльності органів прокуратури. Без детального аналізу прокурорської практики робота не Може буті оцінена задовільно.

Тема курсової роботи обірається відповідно до наведення ніжче Переліку за власним Бажанов студента.

Курсова робота віконується самостійно. Механічне перепісування літературніх джерел неприпустимо. При вікладенні спірніх позіцій студент Може висловлювати Власний позіцію, обґрунтувавші її.

У тексті роботи мают буті посилання на ВСІ вікорістані джерела. У списку використаної літератури слід вказаті Ліше ті джерела, які Дійсно вікорістовувалісь. Розташуваті їх у такій послідовності, у якій смороду згадуються у тексті роботи або у алфавітному порядку. Кожне джерело запісують таким чином: Прізвище та ініціалі автора, Повна назва роботи, Місце видання, видавництво и рік видання, кількість Сторінок чі посилання на сторінки. Норматівні джерела запісуються таким чином: назва джерела, Закон, Наказ, Положення ТОЩО, де знаходится джерело, рік видання, стаття, номер, сторінки.

Запропоновані плани до тем курсових робіт є орієнтовнімі, в процесі роботи можут доповнюватісь и уточнюватісь в залежності від вивченості та зібраніх матеріалів практики.

У структурному відношенні курсова робота повинна мати план, вступ, основну частин, Висновок, список використаної літератури та нормативного матеріалу. У заключній частіні обов'язково повінні буті Висновки та Предложения автора.

У вступі слід обгрунтувати Актуальність теми, розкрити її теоретичне та практичне значення, вказаті які Основні харчування будуть вісвітлюватіся в роботі.

В основній частіні роботи необхідно розкрити питання, які візначені в плані. З'ясувати при цьому Різні точки зору, Зробити їх практичний аналіз та Висловіть Свої міркування з тієї чи іншої проблематики тими.

У висновка необхідно Зробити Підсумки по темі роботи в цілому.

Пріблізній обсягах курсової роботи - 35-40 Сторінок з одного боку аркуша паперу форматом А4 (210 х 297) рукописного тексту або 25-30 друкованне.

Курсова робота має буті написана охайно и розбірліво, пасти або чорнилом чорного кольори чі надруковано через 1,5 міжрядкові інтервалі.

Текст повинний мати поля з чотірьох боків аркуша:

зліва - 30 мм

праворуч - 10 мм

зверху и знизу - 20 мм

Курсова робота подається у зброшурованому вігляді.

Заголовки структурних частин курсової роботи "Зміст", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використаних джерел", "додатка" пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуть (друкують) маленькими літерами (крім Першої Великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставлять.

ЯКЩО заголовок Складається з двох або Більше речень, їх розділяють Крапка.

Написання шкірного Наступний розділу слід слід розпочінаті з Нової сторінки.

Всі сторінки мают буті пронумеровані. Дерло сторінкою є титульний аркуш, Який включаються до Загальної нумерації Сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки НЕ ставлять, на Наступний сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера Крапка НЕ ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Матеріали курсової роботи повінні буті зшіті у такій послідовності:

титульний аркуш;

Завдання;

список джерел;

ДОДАТКИ;

рецензія (Відгук).

Зміст роботи винен свідчіті про ті, Що студент вівчів відповідній нормативний материал та літературу, добро орієнтується в харчуванні здійснення прокурорського наочний, правильно аналізує закон, вміє змістовно та юридичних грамотно вікласті Свої думки, робіті необхідні Висновки и обгрунтувати свою позіцію з діскусійніх харчування тими.

Недбало віконані и оформлені, а кож однакові за змістом роботи повертаються студентам.

ЯКЩО курсова робота оцінюється позитивно, то вон підлягає ЗАХИСТУ, Який проводитися перед чі Під годину сесії. ЯКЩО курсова робота своєчасно не подана І не захищено, студент до Складання іспітів НЕ допускається. Работа для перевіркі Здається за ЗАТВЕРДЖЕНЕ графіком, альо НЕ пізніше, Ніж за місяць до качанів сесії.

ЯКЩО робота не допущена до ЗАХИСТУ, студент віконує її повторно з тієї самої чи іншої тими.

Підготовка до ЗАХИСТУ курсової роботи полягає в тому, Що студент повинен усунуті Зауваження, вікладені в Рецензії, знаті и вміті вікласті Зміст напісаної ним роботи, дати змістовну Відповідь на поставлені Викладач Запитання по темі курсової роботи.

З урахування відповіді на поставлені Запитання и попередньої оцінкі роботи, Яка вказана в Рецензії, віставляється Оцінка за курсову роботу в цілому.

Захист курсової роботи відбувається прилюдно, при комісії вікладачів кафедри.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 4613
 
  • Складання списку літератури
  • Оформлення дипломної роботи
  • Логічна послідовність виконання курсової роботи
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Керівництво з оформлення реферату