Логічна послідовність виконання курсової роботи


Логічна послідовність виконання курсової роботи Можна виділити три основні етапи:

1 етап - підготовка до дослідження

Він включає визначення методологічних основ проблеми дослідження: попередній вибір теми на основі вивчення літератури з проблеми дослідження; визначення об'єктивної галузі дослідження; об'єкта і предмета дослідження.

При цьому проводиться підготовка до організації та проведення дослідження: аналіз спеціальної літератури за темою дослідження; уточнення теми; формулювання гіпотези, мети і завдань дослідження; написання звіту за результатами інформаційного пошуку з обгрунтуванням вибору методики досліджень; вибір методів дослідження та конкретної бази для проведення дослідження.

2 етап - Проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

2.1. Теоретичні дослідження:

вироблення вимог до моделі об'єкта;

розробка методики аналізу результатів дослідження;

розробка (побудова) математичної моделі досліджуваного об'єкта і її аналіз;

написання звіту за результатами моделювання з оцінкою точності обраної методики досліджень;

2.2. Проведення експериментальних досліджень:

визначення вимог до експериментальній установці (точність, швидкодія, ...) на основі результатів моделювання;

розробка схеми та виготовлення лабораторного макета (експериментальної установки), з урахуванням висунутих вимог;

проведення експерименту для підтвердження наукової гіпотези, (результатів моделювання), аналіз похибки вимірювань;

написання звіту за результатами експерименту з оцінкою похибки вимірювань.

3 етап - оформлення курсової роботи.

На даному етапі завершується написання пояснювальної записки:

- проводиться компоновка текстів, підготовлених на попередніх етапах роботи, в глави;

- написання висновків;

- складання висновку;

- написання вступу;

- складання списку літератури, списку ілюстрацій;

- складання додатків, змісту;

- оформлення титульного аркуша.

Терміни та обсяги робіт на окремих етапах є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від конкретної тематики і переважаючих методів досліджень. Як правило, на молодшому курсі переважають питання теоретичного аналізу проблеми, а на старшому - експериментальне підтвердження теоретичних моделей, розроблених раніше.

Вибір теми курсової роботи

Слід пам'ятати, що основним критерієм вибору теми курсової роботи є науковий інтерес студента, прагнення розширити свої пізнання в певній галузі, цей вибір має бути результатом власних роздумів і ідей, що виникли на основі особистих спостережень, вивчення теорії та читання періодичних видань.

Тільки в цьому випадку можна очікувати, що виконання курсової роботи зіграє винятково важливу роль у формуванні в студента професійної спрямованості, навичок самостійної роботи з книгою та дослідницьких умінь. Разом з тим обрання теми не може бути справою лише студента. Тут велика і роль викладача, який в процесі аудиторських занять та консультацій прагне пробудити у студентів інтерес до теорії та актуальних питань науково-дослідної діяльності.

У той же час студентам надається інформація про напрямки науково-дослідницької діяльності кафедр і окремих викладачів, що також може полегшити студентам їх вибір.

Треба сказати, що у міру вивчення літератури, самоаналізу, тема курсової роботи може уточнюватися, конкретизуватися, як і окремі етапи організації дослідження.

Бібліографічний пошук

Будь-який студент рано чи пізно стикається з необхідністю працювати в бібліотеці. Але, перш за все, оціните свою домашню міні-бібліотеку. Можливо, Ви відшукаєте корисні для Вашої роботи книги і статті з журналів.

Пошуки необхідної літератури - тривалий працю. Значення його величезне, бо від повноти вивчення опублікованого матеріалу буде залежати якість курсової роботи.

Слід спланувати свій час, виділити певні дні та години для роботи в довідково-бібліографічному відділі.

Інформаційний пошук в бібліотеці здійснюється на основі каталогів. Каталоги - це існуючі у вигляді карток списки книг, наявних у фондах. Існує чотири

виду каталогів: алфавітні, предметні, систематичні і каталоги нових надходжень.

До алфавітного каталогу Ви звертаєтеся в тому випадку, якщо знаєте назву та прізвище автора.

У предметному каталозі назви книг розміщені не за алфавітом, а за рубриками, кожна з яких присвячена якому-небудь предмету (визначеній темі). При цьому самі рубрики слідують один за одним у алфавітному порядку, як і назви книг усередині самих рубрик. Широка тема, як правило, має підрозділи.

Систематичний каталог - це каталог, в якому назви книг згруповані за рубриками і підрубриками, однак самі рубрики, на відміну від предметного, розташовані не за алфавітом, а за системою дисципліни.

Каталоги нових надходжень - це систематичні каталоги надійшли нових видань книг за останні півроку.

Відомості про літературу, отримані з каталогів, виписуються на певні картки, які повинні бути чітко і правильно заповнені (плюс шифр, щоб замовити книгу в бібліотеці).

Дуже зручно картки оформляти на перфокартах або окремих аркушах формату А5. Це дозволяє на одній стороні виписувати бібліографічний опис джерела, а на іншій стороні робити короткі замітки про джерело, або виписати анотацію. Надалі це дозволить краще систематизувати джерела та прискорить їх аналіз. Картки можна систематизувати відповідно до розділів роботи або в алфавітному порядку.

Щоб по-справжньому осмислити і самостійно розкрити обрану тему, необхідно вивчити відібрану літературу, але при цьому треба слідувати загальним правилам читання і методиці ведення записів.

Курсова робота вимагає аналізу літературного матеріалу, однак, треба вибрати всі дійсно необхідне, важливе. У курсову роботу немає необхідності включати весь опрацьований матеріал, який має до того ж різну цінність. І саме вивчення літератури також потребує диференційованого підходу. Одна її частина містить виключно важливий матеріал і тому вимагає ретельного опрацювання і конспектування, інша зачіпає лише деякі питання, що відносяться до теми курсової.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 6168
 
  • Як написати доповідь
  • Оформлення курсової роботи
  • Оформлення дипломної роботи
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Керівництво з оформлення реферату