Курсова робота та вимоги до неї


Курсова робота та вимоги до неї Курсова робота - це самостійне дослідження студента, оформлене у вигляді наукового звіту. Курсова робота є обов'язковою частиною навчального плану.

Мета курсової роботи:

- дати можливість студенту провести самостійне наукове дослідження,

- систематизувати та розширити знання з дисциплін спеціальності (спеціалізації),

- визначити здатність студента проводити наукове дослідження.

Теми курсових робіт визначається кафедрою, на якій студент проходить спеціалізацію, і відповідають тематиці її науково-дослідних робіт.

Курсові роботи пишуться на теми, які оголошуються кафедрою, до видачі завдання, для вільного вибору студентами. Як правило, тема курсової роботи повинна включати теоретичні та

експериментальні дослідження і визначати, в майбутньому, напрямок дипломної роботи.

Студент може запропонувати свою тему курсової роботи з необхідним обгрунтуванням актуальності, значущості та корисності її виконання.

Тема курсової роботи обирається студентом на початку першого семестру на 3 і 4 курсах, уточнюється і узгоджується на кафедрі з науковим керівником. За результатами узгодження, науковий керівник складає "Завдання з підготовки курсової роботи", яке включає:

- чітко сформульовану тему курсової роботи;

- питання теорії, які необхідно вивчити для виконання роботи;

- основні вихідні дані для теоретичного й експериментального дослідження;

- кінцевий результат, який повинен бути отриманий в результаті виконання роботи (теоретичні залежності, результати розрахунків, принципові, структурні функціональні схеми, лабораторні макети, результати експериментальних досліджень, залежності і т.д.);

- перелік основної літератури;

- терміни виконання робіт.

При необхідності вказується місце проведення експериментальних досліджень та відповідальний за матеріальне забезпечення.

Вимоги до курсової роботи

Актуальність тематики, відповідність її сучасному стану вітчизняної та зарубіжної науки. Вивчення та аналіз наукової, навчально-методичної літератури та періодики з проблеми дослідження.

Методичні рекомендації з виконання письмових робіт

Вивчення та аналіз історії досліджуваної проблеми, її сучасного стану. Проведення самостійного дослідження: чітка характеристика предмета, цілей і методів дослідження, опис та аналіз експерименту. Узагальнення результатів проведених досліджень, обгрунтування висновків та практичних рекомендацій. Культура оформлення (її відповідність вимогам стандарту).

Керівництво курсовими роботами

Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. Науковий керівник курсової роботи також призначається та затверджується на засіданні кафедри, по якій виконується робота. Він призначає студенту індивідуальні консультації протягом усього періоду виконання роботи.

Науковий керівник: розробляє спільно зі студентом етапи виконання роботи, допомагає в розробці плану роботи, надає допомогу у виборі методики проведення дослідження, спільно зі студентом намічає шляхи інформаційного пошуку, тобто виявлення за бібліографічним виданням відповідних джерел і літератури, допомагає студентові орієнтуватися в довідковій літературі, дає кваліфіковані консультації по виникаючих у процесі роботи питань, здійснює систематичний контроль над ходом виконання роботи у відповідності з розробленим планом, інформує кафедру про стан роботи.

В обов'язки керівника входить ретельна перевірка остаточно оформленої курсової роботи, складання мотивованого письмового відкликання та підготовка студента до захисту курсової роботи. Захист кращих курсових робіт може бути винесена на наукову студентську конференцію.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 11841
 
  • Як написати доповідь
  • Оформлення курсової роботи
  • Оформлення дипломної роботи
  • Логічна послідовність виконання курсової роботи
  • Керівництво з оформлення реферату