Керівництво з оформлення реферату


Керівництво з оформлення реферату Реферат (від латинського refero - повідомляю) - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі.

Це самостійна науково-дослідницька робота студента, де розкривається суть досліджуваної студентом проблеми, виклад матеріалу носить проблемно-тематичний характер, показуються різні точки зору, а також власні погляди на проблему.

Зміст реферату повинен бути логічним. Обсяг реферату коливається від 5 до 15 машинописних сторінок.

Перш ніж вибрати тему реферату, визначте свій інтерес, над якою проблемою Ви хотіли б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте тему. Перед початком роботи над рефератом слід намітити невеликий план і підібрати літературу. Перш за все, скористайтеся літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширте список джерел, не забудьте використовувати реферативні та спеціальні журнали, де Ви знайдете новітню наукову інформацію.

Структура й оформлення реферату:

- Титульний аркуш.

- План-зміст.

- Введення. Дається постановка питання, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.

- Основна частина. Складається з кількох розділів. Кожний розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього.

- Висновок. Підводяться підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, даються рекомендації.

- Бібліографія (див. Додаток 5).

При розробці реферату використовуються не менше ніж 8-10 різних джерел. Допускається включення таблиць, графіків, схем.

Реферати представляються, як правило, у друкованому вигляді на одній стороні листа формату А4; повинні бути передбачені поля: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм.

При роботі з літературою та оформленні реферату бажано дотримуватися рекомендацій, викладених нижче для підготовки курсової роботи.

Критерії оцінки реферату

При оцінці Вашої праці викладача цікавить:

відповідність темі;

глибина опрацювання матеріалу;

правильність і повнота використання джерел;

оформлення реферату.

На розсуд викладача реферати можуть бути заслухані та обговорені на семінарах, а також може бути використано індивідуальна співбесіда викладача зі студентом.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 4911
 
  • Як написати доповідь
  • Складання списку літератури
  • Правила оформлення рефератів
  • Оформлення посилань в рефераті
  • Оформлення дипломної роботи